Wat mag je van ons verwachten?

Wat mag je van ons verwachten?

Algemene voorwaarden

Wanneer je bij Primo Keukens een keuken koopt, kan je erop vertrouwen dat alles perfect geregeld is!

Algemene voorwaarden algemeen

van

Primo Keukens Meppel b.v. (KvK nr. 04084155), Primo Keukens Heerenveen b.v. (KvK nr. 04084155),
Primo Keukens Kampen b.v. (Kvk nr. 04037115), Primo Keukens Hardenberg b.v. (KvK nr. 04078181),
Primo Keukens Dronten b.v. (KvK nr. 08206271), Primo Keukens Roden b.v. (Kvk nr. 02053691),
Primo Keukens Emmen b.v. (KvK nr. 89167589), Primo Keukens Almelo b.v. (KvK nr. 71069127 )

ARTIKEL 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: de koper/opdrachtgever en degene die met de ondernemer een overeenkomst aangaat;
De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Consument: de afnemer als natuurlijk persoon, die niet (mede) handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf.

Ondernemer: de rechtspersonen Primo Keukens gebruikers van deze algemene voorwaarden. De
ondernemer brengt bedrijfsmatig offertes uit levert de bouw- en afbouwmaterialen en/of de daartoe
te verwerken producten en -indien overeengekomen- verwerkt, brengt aan en/of monteert deze.

De overeenkomst / het Werk: het totaal van afspraken tussen de afnemer en de ondernemer
inhoudend hetgeen is overeengekomen met betrekking tot de levering van materialen en/of de uit te
voeren werkzaamheden.

Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte (afbouw)producten aan de afnemer;

Oplevering: het gebruiksklaar ter beschikking stellen van de producten en/of het werk;

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden welke de regels omvatten inzake de verkoop
en levering van de bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden.

Geschillencommissie: de Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen van de stichting
Geschillencommissies voor consumentenzaken, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en (prijs)aanbiedingen aan
afnemer alsmede op alle overeenkomsten tussen ondernemer en afnemer.
2. Alle door de ondernemer verstrekte offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel
uitdrukkelijk en schriftelijk kenbaar is gemaakt door de ondernemer.
3.Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden door de
ondernemer. De ondernemer zal de afnemer van dergelijke wijzigingen in kennis stellen.
4. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zal blijken te zijn, zal alleen de betreffende
bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig.

ARTIKEL 3 - Aanbod
1. Het aanbod van de onderneming omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te
leveren materialen en indien overeengekomen de uit te voeren werkzaamheden. De omschrijving
dient voldoende gedetailleerd te zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer
mogelijk te maken.
2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen nadat
het aanbod is gedaan door de ondernemer.
3. Het aanbod wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit verhinderen.
4. Het aanbod vermeldt de uiterste datum waarop de materialen zullen worden geleverd en indien
van het aanbod deel uitmakend de uit te voeren werkzaamheden zullen aanvangen, tenzij de
ondernemer in zijn aanbod vermeldt dat hij slechts bij benadering een datum kan geven. Indien het
aanbod (mede) de uitvoering van werkzaamheden omvat wordt daarin een vaste datum dan wel een
vermoedelijk weeknummer van oplevering vermeld.
5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor de
uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
a) Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de
werkzaamheden zullen worden verricht
b) Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de
prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan
op verzoek van de afnemer een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het
noemen van een richtprijs.
6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
7. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
8. Het aanbod verval automatisch indien het, na 30 dagen nadat het aanbod is gedaan door
ondernemer, niet schriftelijk is aanvaard door de afnemer. De ondernemer is alsdan gerechtigd het
aanbod te wijzigen en onder andere de vergoeding/ de prijs / het uurtarief bij te stellen met een
percentage, dat tenminste gelijk is aan de inflatiecorrectie.

ARTIKEL 4 - Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van het aanbod van de onderneming
door de afnemer binnen 30 dagen nadat het aanbod door de ondernemer is gedaan.

ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de ondernemer
1. De ondernemer levert de overeengekomen materialen goed en deugdelijk en naar de bepalingen
van de overeenkomst. De ondernemer voert de werkzaamheden goed, deugdelijk en naar de
bepalingen van de overeenkomst uit. De uit te voeren werkzaamheden worden verricht binnen de
normale werktijden die gelden voor de onderneming, tenzij anders is overeengekomen.
2. De ondernemer neemt bij de levering van materialen en bij uitvoering van werkzaamheden de
daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn
ten tijde van de levering/uitvoering.
3. De ondernemer verstrekt de afnemer duidelijke instructies over het lossen van de materialen,
zodat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is en de materialen naast de wagen
kunnen worden gelost. De ondernemer vermeldt dit, indien van toepassing, expliciet in zijn
aanbieding.
4. De ondernemer is verplicht de afnemer te wijzen op:
- onjuistheden in de opdracht voor zover de ondernemer deze kent of redelijkerwijs behoort te
kennen;
- gebreken en ongeschiktheid van zaken (waaronder materialen of hulpmiddelen) die door de
ondernemer ter beschikking zijn gesteld voor zover de ondernemer deze kent of redelijkerwijs
behoort te kennen;
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke
ondergrond, voor zover de ondernemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen.
5. De ondernemer verplicht zich na aanvang het werk regelmatig voort te zetten.
6. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige
personen.
7. De ondernemer heeft recht op termijnverlenging indien de uitvoering van het werk wordt
vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor risico van de consument komen.

ARTIKEL 6 - Verantwoordelijkheid van de afnemer
1. De afnemer stelt de ondernemer in de gelegenheid de materialen af te leveren dan wel het werk
te verrichten.
2. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is en,
indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar
is.
3. De afnemer zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk
benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens;
een en ander op aanwijzing van de ondernemer.
4. De afnemer verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van
de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor
zijn rekening.
5. De afnemer dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of
leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht
dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de
zin van dit lid ontstaat, dient de afnemer de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
6. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als
bedoeld in het voorgaande lid, dient de afnemer de daarmee voor de ondernemer verband
houdende schade te vergoeden, indien deze omstandigheden de afnemer kunnen worden
toegerekend.
7. De afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
- onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld. Dit doet
niet af aan de plicht van de ondernemer om de afnemer te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 4.

ARTIKEL 7 - Onvoorziene complicaties
1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet de ondernemer hiervan zo spoedig
mogelijk mededeling aan de afnemer.
2. Indien de ondernemer de afnemer niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve
indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
3. Eventuele extra kosten die de ondernemer moet maken in verband met een onvoorziene
complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen
door de afnemer worden vergoed.
4. Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de afnemer meer- en
minderwerk opdragen.

ARTIKEL 8 - Meer- en minderwerk
1. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 kan de afnemer nadat de
overeenkomst is gesloten, zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of
minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer
bedraagt dan 10% van de aanneemsom.
2. Meer- of minderwerk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk
overeengekomen.
3. Bij betwisting zal de ondernemer het bestaan van de opdracht tot meer- en minderwerk moeten
aantonen.

ARTIKEL 9 - Beëindiging van het werk in onvoltooide staat
1. De afnemer is te allen tijde bevoegd de overeenkomst tot uitvoering van het werk geheel of
gedeeltelijk op te zeggen. In dat geval geldt het volgende:
2. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 sub a van deze algemene
voorwaarden zal de afnemer de ondernemer de hem toekomende aanneemsom vergoeden
vermeerderd met de door de ondernemer gemaakte kosten en verminderd met de besparingen die
voor de ondernemer voortvloeien uit de opzegging.
3. Bij de prijsvormingmethode regie in de zin van artikel 3 lid 5 sub b van deze algemene
voorwaarden zal de afnemer aan de ondernemer vergoeden de bestede loon- en materiaalkosten
vermeerderd met de door de ondernemer gemaakte kosten, inclusief een redelijke vergoeding voor
de gederfde winst die de ondernemer over het gehele werk zou hebben genoten.
4. Partijen verplichten zich over en weer ingeval van opzegging als bedoeld in dit artikel aan een
gezamenlijke vastlegging van het werk in onvoltooide staat mee te werken.

ARTIKEL 10 - (Op)levering
1. Wanneer partijen een vaste datum van (op)levering zijn overeengekomen, worden de materialen /
wordt het werk op deze datum (op)geleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van
(op)levering zijn overeengekomen, worden de materialen/ wordt het werk op of omstreeks deze
datum (op)geleverd.
2. Het werk wordt in de navolgende gevallen als (op)geleverd beschouwd:
a. wanneer de ondernemer de afnemer schriftelijk heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en
deze het werk heeft aanvaard door ondertekening van een opleveringsformulier;
b. wanneer een redelijke termijn is verstreken nadat de ondernemer schriftelijk aan de afnemer
heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te
aanvaarden, tenzij de afnemer binnen die periode het werk schriftelijk gemotiveerd afkeurt. Kleine
gebreken, die gevoeglijk vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, zullen
geen reden tot onthouding van de goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming
niet in de weg staan. De ondernemer is gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig
mogelijk te herstellen;
c. wanneer de afnemer het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien
verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd
wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet
gerechtvaardigd is;
d. bij levering van materialen af magazijn: zodra de materialen in of op de vervoermiddelen zijn
geladen;
e. bij franco levering van materialen: zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en gelost.
3. Gebreken in geleverde materialen die de afnemer redelijkerwijs kan constateren dienen door de
afnemer na aflevering en vóór verwerking en/of montage zo spoedig mogelijk, bij voorkeur
schriftelijk te worden gemeld bij de ondernemer.
4. Bij verwerking/montage van de te leveren materialen door de ondernemer dient, ingeval de
materialen vóór de verwerking/montage worden afgeleverd, de afnemer de materialen bij aflevering
te controleren op aantallen en zichtbare beschadiging van de verpakkingen.

ARTIKEL 11 - Overschrijding (op)leveringstermijn
1. Bij overschrijding van een overeengekomen vaste datum voor de oplevering van de door de
ondernemer uit te voeren overeengekomen werkzaamheden c.q. te leveren producten is de
ondernemer aan de afnemer − nadat de afnemer de ondernemer in gebreke heeft gesteld – enkel
een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd indien komt vast te staan dat de overeengekomen
vaste opleveringsdatum is overschreden door omstandigheden waarop de ondernemer invloed kon
uitoefenen. De schadevergoeding ziet enkel op vergoeding van het bedrag ter waarde van het
missende product / de missende producten. Artikel 17 van deze voorwaarden is bovendien van
overeenkomstige toepassing op deze situatie.
2. Bij overschrijding van een overeengekomen vermoedelijke datum voor de oplevering van de door
de ondernemer uit te voeren overeengekomen werkzaamheden dient de afnemer de ondernemer
schriftelijk in gebreke te stellen en de gelegenheid te geven de werkzaamheden alsnog binnen een
redelijke termijn op te leveren. Verzuimt de ondernemer dit dan is hij aan de afnemer een gefixeerde
schadevergoeding van € 30 per kalenderdag verschuldigd voor iedere dag of gedeelte daarvan dat
deze redelijke termijn wordt overschreden, tenzij de ondernemer aantoont dat dit komt door
omstandigheden die niet voor zijn risico zijn. Deze boeteregeling is van overeenkomstige toepassing
op de situatie dat oplevering éérder plaatsvindt dan de door partijen overeengekomen
vermoedelijke datum doch op die dag blijkt dat in redelijkheid niet van oplevering gesproken kan
worden.
3. De in lid 1 en 2 bedoelde gefixeerde schadevergoeding bedraagt bij een overeengekomen bedrag
kleiner of gelijk aan € 5.000 maximaal 20% van dat bedrag en bij bedragen groter dan € 5.000
maximaal 10% van dat bedrag.
4. De afnemer is bevoegd om de in lid 1 en 2 bedoelde schadevergoeding te verrekenen met de
eerstvolgende termijn of met de eindafrekening. Deze schadevergoeding is niet verschuldigd voor
dagen zowel binnen als na de bedoelde opleveringstermijn dat de oplevering door overmacht van de
ondernemer is vertraagd.
5. Bij overschrijding van een overeengekomen vaste datum voor de levering van materialen heeft de
afnemer het recht − zonder de ondernemer in gebreke te hoeven stellen − om de overeenkomst te
ontbinden.
6. Bij overschrijding van een overeengekomen vermoedelijke datum voor de levering van materialen
dient de afnemer de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen en de gelegenheid te geven deze
materialen alsnog binnen een redelijke termijn te leveren. Verzuimt de ondernemer dit dan heeft de
afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 12 - Retourzendingen
1. Alleen onbeschadigde materialen die door de ondernemer uit voorraad zijn geleverd kunnen −
voor zover de leverancier de betreffende materialen nog in voorraad houdt – worden teruggebracht.
Dit dient te geschieden binnen 4 weken na levering in originele, onbeschadigde en complete
verpakkingen tegen de betaalde prijs minus 25% als kostenvergoeding.
2. Materialen op bestelling worden nimmer teruggenomen.

ARTIKEL 13 – Zekerheid betaling
1.De ondernemer kan bij het sluiten van de overeenkomst van de afnemer een vooruitbetaling van
maximaal 10% van het overeengekomen bedrag bedingen.
2. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag de ondernemer voldoende zekerheid vragen
voor het nakomen van de betalingsverplichting voordat hij de overeenkomst uitvoert of daarmee
verder gaat.

ARTIKEL 14 - De factuur
1. Afnemer ontvangt voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst / het werk de volledige
factuur (100% van het totale orderbedrag) van ondernemer. Dit bedrag dient door de afnemer
volledig te zijn betaald in de week van de aflevering / oplevering.
2. De factuur geeft een duidelijke omschrijving van de te leveren materialen/producten c.q. uit te
voeren werkzaamheden.

ARTIKEL 15 - Niet-nakoming van de betalingsverplichting
1. Indien de afnemer niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in
verzuim te verkeren. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingsdatum als
bedoeld in artikel 14 één betalingsherinnering, waarin hij de afnemer op zijn verzuim wijst en hem
alsnog de gelegenheid geeft binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te
betalen.
2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het
verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 14 tot de dag van ontvangst van het
verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk
Wetboek.
3. De ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder
nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien
de ondernemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden (buiten)gerechtelijke kosten naar
redelijkheid voor rekening van de afnemer.
4. De ondernemer blijft eigenaar van geleverde en/of nog niet verwerkte materialen, totdat de
afnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. Indien de ondernemer een door hem aan de afnemer verschuldigde schadevergoeding niet tijdig
betaalt, kan de afnemer hem per brief wijzen op zijn verzuim. Indien de ondernemer niet binnen
twee weken na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht in verzuim te verkeren. De
leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 16 - Garantie voor het geleverde
1. De ondernemer garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden tekortkomingen
aan het uitgevoerde werk gedurende een termijn van 12 maanden vanaf de oplevering kosteloos
zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek hem niet kan worden toegerekend of het
gebrek het gevolg is van het niet uitvoeren van een door de leverancier voorgeschreven periodiek
onderhoud. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde periode voor
eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet.
2. Bij levering volgens monster of showroommodel, geldt dat monster of showroommodel als
doorsneehoedanigheid van de levering. Voor zover met betrekking tot te leveren of te verwerken
materialen, wat betreft de maatvoering en technische kwaliteiten, de leverancier of de fabrikant van
wie de ondernemer de producten betrekt garandeert dat deze voldoen aan NEN-EN- dan wel DINnormen,
geldt die garantie ook tussen de ondernemer en de afnemer.
3. De tekortkomingen als bedoeld in lid 1 zijn tekortkomingen die niet eerder dan het moment van
ontdekking door de afnemer onderkend hadden kunnen worden en door de afnemer zo spoedig
mogelijk daarna schriftelijk aan de ondernemer zijn meegedeeld.

ARTIKEL 17 - Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
2. De ondernemer is alleen aansprakelijk voor directe schade indien de ondernemer:
-Op toerekenbare wijze tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst.
-Door onrechtmatig te handelen schade bij de afnemer heeft veroorzaakt.
3. Indien de ondernemer aansprakelijk is voor directe schade welke rechtstreeks in verband staat
met de uitvoering van de overeenkomst, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag ad €
2.500,-- per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, tenzij in de voorkomende
gevallen onder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een lager bedrag door assuradeur wordt
uitgekeerd. De aansprakelijkheid van ondernemer is in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag dat
door verzekeringsmaatschappij van de ondernemer wordt uitgekeerd.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor directe schade
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de ondernemer of
diens ondergeschikten.
5. Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval door verloop van een
termijn van 6 (zes) maanden na ontvangst van de geleverde zaken c.q. na het verrichten van de
betreffende werkzaamheden. In geval afnemer een consument is, bedraagt de in de eerste volzin
genoemde termijn 5 (vijf) jaar.
6. De zakelijke afnemer kan geen beroep meer doen op de aansprakelijkheidsbepalingen uit dit
artikel als hij niet binnen 14 dagen nadat hij schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te
ontdekken schriftelijk bij de ondernemer heeft gereclameerd.

ARTIKEL 18 – Vrijwaring
De zakelijke afnemer vrijwaart de ondernemer tegen alle aanspraken van haar medewerkers en
derden welke met uitvoering van opdracht samenhangen.

ARTIKEL 19 – Overmacht
1. In het geval dat de uitvoering van de werkzaamheden door de ondernemer tijdelijk is verhinderd
ten gevolge van overmacht, zal de overmacht slechts tot gevolg hebben dat de uitvoering van de
werkzaamheden door de ondernemer wordt uitgesteld, en zal dit feit niet gelden als een reden voor
afnemer om zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst niet conform het bepaalde in de
overeenkomst na te komen.
2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, condities en/of gebeurtenissen, die niet door
enige partij kunnen worden beïnvloed, die plaatsvinden buiten de schuld of nalatigheid van enige
partij en die niet vermeden of verhinderd kunnen worden door het nemen van redelijke
maatregelen, die tijdelijk of blijvend de uitvoering van enige verplichting (met uitzondering van
betalingsverplichtingen) onder de overeenkomst verhinderen, zoals vakbond stakingen, muiterij,
quarantaine, epidemieën, oorlog (verklaard of niet verklaard), terrorisme, blokkades, embargo’s,
oproer, demonstraties, opstanden, branden, storm en/of andere extreme weersomstandigheden
en/of andere spelingen van de natuur, mits geen oorzaak voor of bijdrage aan die gebeurtenissen is
gegeven. Ook stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van de onderneming
onder meer, doch niet uitsluitend, veroorzaakt door arbeidsongeschiktheid of overlijden van de
medewerker die de opdracht uitvoert en een algemeen gebrek aan, voor het tot stand brengen van
de overeengekomen prestatie, benodigde zaken of diensten worden onder overmacht begrepen.
3. In het geval dat de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtgever blijvend is
verhinderd door overmacht, of tijdelijk is verhinderd door overmacht voor een periode die naar
verwachting tenminste 60 (zestig) dagen zal duren, zijn beide partijen gerechtigd om de
overeenkomst te ontbinden. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enig(e) verlies, kosten of
schade behoudens terugbetaling van de vooruitbetaalde factuur voor de periode dat de
werkzaamheden niet zijn uitgevoerd.

Artikel 20 – Verwerking persoonsgegevens / Datalek
1. Bij het in behandeling nemen van een opdracht is het van belang dat (persoons)gegevens van de
afnemer worden genoteerd en opgeslagen door de ondernemer.
2. De ondernemer is gehouden tot bescherming onder de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) vanaf het moment dat de persoonsgegevens in haar macht zijn gekomen tot
dat de persoonsgegevens vernietigd kunnen worden.
3. Na ontvangst van de persoonsgegevens zal de ondernemer zorgvuldig omgaan met deze gegevens.
4. De ondernemer zal de gegevens alleen delen met haar medewerkers voor zover het delen
noodzakelijk is voor een goede behandeling van de opdracht en ter bevordering van de kwaliteit van
dienstverlening van de ondernemer.
5. De ondernemer zal nimmer gegevens delen met derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van opdrachtgever, tenzij de aard van de opdracht zulks noodzakelijk maakt. In het
laatste geval wordt uw toestemming in verlening van de opdracht besloten te zijn.
6.De persoonsgegevens worden tijdens de behandeling van de zaak zorgvuldig op het kantoor van de
ondernemer gehouden en slechts verplaatst indien een goede behandeling van het dossier dit
vereist. Indien het fysieke dossier zich buiten het kantoor van de ondernemer bevindt, zal de
ondernemer de nodige zorgvuldigheid betrachten om verlies of onrechtmatige verwerking van
persoonsgegevens te voorkomen.
7. Dossiers en persoonsgegevens zullen gedurende de wettelijke bewaartermijn door de ondernemer
zowel intern als extern worden bewaard. Daarbij gaat de ondernemer zorgvuldig met de opslag en
verwerking van de dossiers om. Indien de ondernemer voor de opslag gebruik maakt van derden, dan
zal ondernemer de derde verplichten tot minimaal hetzelfde niveau van beveiliging.
8. Indien er, ondanks de zorgvuldigheid van de ondernemer, desalniettemin een datalek bij de
ondernemer of een van haar hulppersonen optreedt, dan is de ondernemr slechts aansprakelijk
indien het datalek is ontstaan door het niet op orde hebben van de beveiliging van haar systemen.
Voorts is de ondernemer ingeval van schade slechts aansprakelijk voor de directe schade ontstaan
door het datalek en niet voor gevolgschade.
Eventuele aansprakelijkheid wordt ten eerste verder beperkt tot de het bedrag dat de klant aan
honorarium heeft betaald in de afgelopen drie maanden en ten tweede door het bedrag dat de
aansprakelijkheidsverzekeraar van de ondernemer in het concrete geval uitkeert.

ARTIKEL 21 - Geschillenregeling
1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van
overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten,
uitgevoerde werkzaamheden en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer
worden voorgelegd aan Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen, Postbus 90600, 2509 LP
Den Haag.
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de
consument zijn klacht eerst aan de ondernemer heeft voorgelegd.
3. Nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd dient het geschil uiterlijk drie maanden na het
ontstaan daarvan schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
4. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan
deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij de consument schriftelijk vragen
zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan
te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de
gewone rechter voor te leggen.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar
geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden.
De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de
behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Geschillen tussen de zakelijke afnemer en de ondernemer dienen te worden voorgelegd aan de
bevoegde Nederlandse rechter van het arrondissement waar de ondernemer gevestigd is.

ARTIKEL 22 – Eigendomsvoorbehoud
1. De ondernemer blijft eigenaar van de verkochte producten tot de afnemer de prijs (en eventuele
bijkomende kosten) volledig heeft voldaan. De afnemer is verplicht de producten zorgvuldig te
behandelen. Hij mag de producten niet aan derden afstaan of in onderpand geven, belenen, of
(laten) verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het verschuldigde bedrag is betaald.

ARTIKEL 23 – Beëindiging overeenkomst
1. Elke partij zal gerechtigd zijn om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of te
beëindigen, zonder rechterlijke tussenkomst of tussenkomst van arbiters, en zonder tot betaling van
enige vergoeding aan de andere partij gehouden te zijn, in elk van de volgende omstandigheden:
a) Indien de andere partij in gebreke is en in gebreke blijft nadat de in gebreke zijnde partij tot
herstel van de gebreken is gesommeerd en (tien) werkdagen zijn verstreken zonder dat de gebreken
zijn hersteld (en derhalve aan de sommatie/ingebrekestelling is voldaan);
b) indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van
betaling aanvraagt of verkrijgt, of anderszins de vrije beschikking over zijn onderneming of zijn
vermogen verliest, zonder dat enige voorafgaande kennisgeving nodig is.

Artikel 24 – Intellectueel eigendom
1. De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendom voor op o.a. verstrekte ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Als de ondernemer dat vraagt, moet de
afnemer ze direct teruggeven aan de ondernemer. Als de ondernemer daarnaast nog andere
wettelijke rechten heeft, kan hij die opeisen.
2. Afnemer mag aanduidingen over rechten van intellectueel eigendom op/in de door ondernemer
geleverde of ter beschikking gestelde prestaties niet verwijderen of wijzigen.
3. Afnemer mag materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten rusten niet
verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren, doorgeven/doorverkopen en/of tentoonstellen
zonder toestemming van de ondernemer.

ARTIKEL 25 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waar deze algemene voorwaarden op van
toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter van het arrondissement
waar de ondernemer is gevestigd, is, naast de Geschillencommissie als genoemd in artikel 21 van
deze voorwaarden, bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit deze
voorwaarden.

Wat is jouw favoriete stijl?
Ontdek het hier!

Op onze Pinterest pagina vind je veel inspiratie om jouw droomkeuken samen te stellen. Blijf op de hoogte van de laatste trends en volg ons op Pinterest.